Protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

Näringsutskottets protokoll 2018/19:31

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:31

DATUM

2019-04-23

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:30.

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (NU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU2y justerades.

Avvikande mening anmäldes

dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten.

§ 3

Prioriteringar för den inre marknaden

Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information om prioriteringar för den inre marknaden 2019–2024.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Maisoun Jabali, kansliråden Andreas Vass och David Lunderquist, politiskt sakkunnige Rassoul Pourassad och departementssekreterare Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Pia Törsleff Hertzberg, EU-nämndens kansli.

§ 4

Prioriteringar för EU:s handelspolitik

Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information om prioriteringar för EU:s yttre handelspolitik 2019–2024.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Maisoun Jabali, kansliråden Andreas Vass och David Lunderquist, politiskt sakkunnige Rassoul Pourassad och departementssekreterare Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Pia Törsleff Hertzberg, EU-nämndens kansli.

§ 5

Kanslimeddelande

Utskottet beslutade att ställa in det planerade sammanträdet tisdagen den 30 april kl. 11.00.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 april kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 25 april 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:31

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

O

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Vakant (M)

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Per Schöldberg (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.