Protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

Skatteutskottets protokoll 2018/19:31

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:31

DATUM

2019-06-11

TID

8.30-9.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Eva Posjnov och rättssakkunniga Maria Norberg, Finansdepartementet, informerade om aktuella skattefrågor.

§ 2

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag

Utskottet överlade med Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljt av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Eva Posjnov och rättssakkunniga Maria Norberg.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2019-06-05 med diarienummer FI2019/02265/SKA Underlag inför överläggning i skattefråga tisdagen den 11 juni 2019.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är viktigt att reglerna på mervärdesskatteområdet är enkla och tydliga samt att de administrativa kostnaderna för företagen begränsas, samtidigt som risken för skatteundandragande måste beaktas. Ett effektivt skatteuttag och rättvis konkurrens bör också säkerställas, både på nationell nivå och EU-nivå.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Förslag till utskottsinitiativ

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ.

Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare informerade och besvarade frågor.

Ärendet bordlades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:30.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om planerade utskottsresor.

§ 6

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen (SUB-27-2018/19)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövning av COM(2019) 192.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

V-ledamoten anmälde att han kommer att återkomma med synpunkter i sakfrågan när det blir aktuellt att överlägga med regeringen om förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 juni 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:31

§ 1–3

§ 4-6

§ 7-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

X

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

Helena Bouveng (M)

X

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

X

Peter Persson (S)

X

X

Tony Haddou (V)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

X

Hampus Hagman (KD)

X

X

X

Anna Vikström (S)

X

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

X

Eric Westroth (SD)

X

X

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

X

X

Kjell Jansson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

X

X

Sofia Westergren (M)

X

X

X

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

O

O

O

Johnny Skalin (SD)

O

O

O

Eva Lindh (S)

X

X

X

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

O

O

O

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-05-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.