Protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:31

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:31

DATUM

2019–04–23

TID

11:00–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:30

§ 2

Ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken

Armenien, å andra sidan (UU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:63.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (UU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

§ 4

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

Utskottet utsåg följande deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet (UFöU).

Deputerade: Kenneth G Forslund (S), Hans Wallmark (M), Hans Rothenberg (M), Björn Söder (SD), Sara Heikkinen Breitholtz (S), Lars Adaktusson (KD), Joar Forssell (L) och Janine Alm Ericson (MP).

Suppleanter: Olle Thorell (S), Pyry Niemi (S), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V), Margareta Cederfelt (M), Aylin Fazelian (S), Magdalena Schröder (M), Lars Andersson (SD) och Sara Säppelä (SD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 6

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:
– ta emot en delegation från tyska förbundsdagen och dess EU-utskott onsdagen den 24 april kl. 16:30 (efter voteringen).
– PACE-delegationens presidium bjuds in till utskottet på sammanträdet torsdagen den 16 maj för diskussion om gemensamma frågor.

Utskottet påminns om:

– besöket på Sida imorgon, onsdag kl. 13-15 för anmälda deltagare. Gemensam transport kommer att avgå från Mynttorget kl. 12:40.

Utskottet informerades om att:
– kansliet är i kontakt med UD för en föredragning om situationen för barn med koppling till Sverige i f.d Daesh-kontrollerade områden torsdagen den 25 april.
– kansliet planerar för föredragning om EU:s framtid med EU-minister Hans Dahlgren torsdagen den 2 maj.
– kansliet planerar för en föredragning i utskottet om försvarsberedningens analyser och förslag vid sammanträdet tisdagen den 28 maj, som ett led i beredningen av betänkande UU12. Förslaget är att bjuda in försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow, huvudsekreterare Tommy Åkesson samt experter på säkerhetspolitiska frågor som berörs i försvarsberedningens arbete.

§ 7

Övriga frågor

– Kerstin Lundgren (C) undrade om planeringsarbetet för utskottet.
– Återkoppling av Aylin Fazelian (S) från internationell konferens i Bukarest 1-2 april 2019.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 09:30.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 25 april 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:31

§ 1-2

§ 3-8

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

Margareta Cederfelt (M)

X

O

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Magnus Ek (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

X

Magdalena Schröder (M)

O

X

Jamal El-Haj (S)

O

O

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

X

X

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.