Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:32

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-05-28

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Susanne Sjöblom från civilutskottets kansli får närvara på sammanträdena 28 maj och 13 juni 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31.

§ 3

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (AU13)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:105 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken (AU14)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:97 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft (AU15)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:84.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inbjudan att delta i den svenska delegationen till FN:s politiska högnivåforum 2019 om hållbar utveckling, New York City 9-18 juli 2019

Utskottet beslutade att Mats Green (M) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde Fakta-PM 2018/19:50 Meddelande om effektivare beslutsfattande inom EU på det sociala området.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

4 juni 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 juni 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:32

§1-2

§3-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

O

O

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Josefin Malmqvist (M)

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

Sofia Damm (KD)

O

X

Serkan Köse (S)

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

O

O

Hanif Bali (M)

X

X

Marianne Pettersson (S)

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

O

Ciczie Weidby (V)

O

O

Lars Beckman (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.