Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:32

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-05-09

TID

10.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar)
den 14 maj 2019

Statssekreterare Jan-Olof Lind, departementsrådet Lena Bartholdson, departementssekreterarna Ebba Jeppsson, Christelle Bourquin och Tobias Sörensen, politiskt sakkunnige Blerta Hoti samt pressekreterare Toni Eriksson informerade inför FAC (försvar) den 14 maj 2019. Därutöver informerades om förhandlingsläget när det gäller etablerandet av den europeiska försvarsfonden (European Defence Fund, EDF).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information av Försvarets materielverk, Försvarsmakten och Försvarsdepartementet om livscykelkostnaden för luftvärnssystemet Patriot

Statssekreterare Jan-Olof Lind, departementsrådet Michael Cherinet, kanslirådet Mårten Levin, politiskt sakkunnige Blerta Hoti samt pressekreterare Toni Eriksson, alla från Försvarsdepartementet, brigadgeneral Mikael Frisell och presschef Henrik Hedberg, båda från Försvarets materielverk, brigadgeneral Rickard Askstedt och strategiske rådgivaren Peter Göhte, båda från Försvarsmakten, informerade om livscykelkostnaden för luftvärnssystemet Patriot.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter om kostnader för luftvärnssystemet som företrädarna för Försvarets materielverk och Försvarsmakten lämnat.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31.

§ 4

Vårändringsbudget för 2019 (FöU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Årsredovisning för staten 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 maj 2019 kl. 11.30.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 14 maj 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:32

§ 1-2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Pål Jonson (M)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

-

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

X

X

Heléne Björklund (S)

X

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

X

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

O

O

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

O

O

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Marie Axelsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.