Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Finansutskottets protokoll 2018/19:32Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:32

Datum

2019-03-12

Tid

kl. 11.00-11.08

Närvarande

Se bilaga 3

§ 1

Anmälningar

- Ändrat datum för den öppna utfrågningen om Finanspolitiska rådets rapport 2019 till 9 maj kl. 10-11.45.

- Förslag till utskottsresor – Följande möjligheter har diskuterats:

a) långresor till Kina respektive Brasilien och Argentina; b) kortresor till Baltikum respektive Geneve; c) länsresa till Norrbotten.

- Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Max Elger för information om Brexit och EU-budgeten till sammanträdet 14 mars.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:30 och 2018/19:31.

§ 3

Den kommunala finansieringsprincipen - tillämpas den ändamålsenligt? (FiU17)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2017/18:300.

Ärendet bordlades.

§ 4

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2018/19:35 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser (FiU41)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelserna 2017/18:293 och 2018/19:20.

Ärendet bordlades.

§ 7

Val av ledamöter och suppleanter till riksdagens råd för Riksrevisionen

Utskottet beslutade enligt anmält brev till kammaren, bilaga 1.

Utskottet beslutade enhälligt föreslå att riksdagen, för tiden fr.o.m. den 1 april 2019 till dess nya val förrättats under början av nästa valperiod, till ledamöter i riksdagens råd för Riksrevisionen väljer Ingemar Nilsson (S), Jan Ericson (M), Sven-Olof Sällström (SD), Sofia Nilsson (C), Jakob Forssmed (KD) och till suppleanter i samma råd väljer Ida Gabrielsson (V), Johan Pehrson (L) och Karolina Skog (MP).

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Val av ordförande och vice ordförande till riksdagens råd för Riksrevisionen

Utskottet beslutade enligt anmält brev till kammaren, bilaga 2.

Utskottet beslutade enhälligt föreslå att riksdagen bland de valda ledamöterna till riksdagens råd för Riksrevisionen, för tiden fr.o.m. den 1 april 2019 till dess nya val förrättats under början av nästa valperiod, till ordförande i riksdagens råd för Riksrevisionen väljer Ingemar Nilsson (S) och till vice ordförande i riksdagens råd för Riksrevisionen väljer Jan Ericson (M).

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdagen 14 mars kl. 10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Bilaga 1

Stockholm 2019-03-12

Finansutskottets protokoll

§ 7 Val av ledamöter och suppleanter till riksdagens råd för Riksrevisionen

Skrivelse till kammaren

Till riksdagen

Riksdagen väljer för valperioden riksdagens råd för Riksrevisionen som enligt 13 kap. 8 § riksdagsordningen i dess lydelse fr.o.m. den 1 april 2019 består av en riksdagsledamot från varje partigrupp som avses i 3 kap. 5 § riksdagsordningen samt suppleanter. Val bereds av konstitutionsutskottet och finansutskottet (tilläggsbestämmelse 13.8.1).

Finansutskottet föreslår enhälligt att riksdagen, för tiden fr.o.m. den 1 april 2019 till dess nya val förrättats under början av nästa valperiod, till ledamöter i riksdagens råd för Riksrevisionen väljer

Ingemar Nilsson (S)

Jan Ericson (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Sofia Nilsson (C)

Jakob Forssmed (KD).

Finansutskottet föreslår vidare enhälligt att riksdagen, för tiden fr.o.m. den 1 april 2019 till dess nya val förrättats under början av nästa valperiod, till suppleanter i riksdagens råd för Riksrevisionen väljer

Ida Gabrielsson (V)

Johan Pehrson (L)

Karolina Skog (MP).

Fredrik Olovsson

Ordförande i finansutskottet


Bilaga 2

Stockholm 2019-03-12

§ 8 Val av ordförande och vice ordförande till riksdagens råd för Riksrevisionen

Skrivelse till kammaren

Till riksdagen

Riksdagen väljer för valperioden riksdagens råd för Riksrevisionen som enligt 13 kap. 8 § riksdagsordningen i dess lydelse fr.o.m. den 1 april 2019 består av en riksdagsledamot från varje partigrupp som avses i 3 kap. 5 § riksdagsordningen samt suppleanter. Bland rådets ledamöter väljer riksdagen en ordförande och en eller flera vice ordförande. Val bereds av konstitutionsutskottet och finansutskottet (tilläggsbestämmelse 13.8.1).

Finansutskottet föreslår enhälligt att riksdagen, för tiden fr.o.m. den 1 april 2019 till dess nya val förrättats under början av nästa valperiod, bland de valda ledamöterna i riksdagens råd för Riksrevisionen till ordförande väljer Ingemar Nilsson (S) och till vice ordförande i riksdagens råd för Riksrevisionen väljer Jan Ericson (M).

Fredrik Olovsson

Ordförande i finansutskottet


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 3 till protokoll 2018/19:32

– – –

§ 1-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.