Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Justitieutskottets protokoll 2018/19:32

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-06-11

TID

11.00-12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Besök av rättschef Martin Valfridsson, Polismyndigheten

Martin Valfridsson, rättschef Polismyndigheten, Magnus Roglert, enhetschef, enheten för förvaltningsrätt och Maria Thulin, processledare för området Ordning & säkerhet informerade.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31

§ 3

Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten (JuU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:86 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU27.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt (JuU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:96 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU28.

V-ledamoten anmälde reservationer.

M- och SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Vapenfrågor (JuU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU29.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, SD-, V- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

Den parlamentariska kontrollgruppen för Europol (JPSG)

Maria Strömkvist (S) informerade om JPSG-mötet i Bukarest, Rumänien den 24-25 februari 2019.

§ 7

Utskottsinitiativ

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

M- och KD-ledamöterna föreslog att förslaget skulle bordläggas till efter sommaren.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig SD- och ledamöterna och ansåg att utskottet borde tagit ett initiativ enligt det framlagda förslaget.

Mot beslutet reserverade sig även M- och KD-ledamöterna och ansåg att förslaget borde bordläggas.

§ 8

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 3.

Hantering av EU-relaterade ärenden under sommaren.


Utskottet beslutade ett ge presidiet befogenhet att besluta om inhämtande av information om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen enligt 10 kap. 10 § RO i prövning av lagstiftningsakter.

§ 10

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 4.

Utskottet beslutade att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 12 september 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 11 juni 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:32

§ 1-10

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

-

Petter Löberg (S)

-

Louise Meijer (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

-

Ellen Juntti (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Juno Blom (L)

X

Henrik Vinge (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

X

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Bo Broman (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Mattias Vepsä (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-05-17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.