Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Kulturutskottets protokoll 2018/19:32

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

Tisdagen den 9 april 2019

TID

Kl. 11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:31 av den 4 april 2019.

§ 2

Information

Statssekreterare Helene Öberg, m.fl. Kulturdepartementet, informerade i frågan om vinter-OS 2026 och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 3

Civila samhället inklusive trossamfund (KrU15)

Fortsattes behandlingen av motioner om det civila samhället inklusive trossamfund (jfr prot. 2018/19:29.4).

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 11 april 2019 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:32

– – – §§

1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

Angelika Bengtsson (SD)

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

John Weinerhall (M)

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

D

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.