Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:32

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-05-07

TID

11.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (MJU15)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:95.

Ärendet bordlades.

§ 2

Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (MJU17)

Kanslichefen anmälde att Riksrevisionen kommer till utskottet den 16 maj 2019 och presenterar rapporten Landsbygdsprogrammet 2014–2020 – utformning och genomförande (RiR 2018:26).

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:52 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Miljömålen – med sikte på framtiden (MJU18)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:265 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99.

Utskottet beslutade att avge yttrande till finansutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 maj 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:32

§ 1

§ 2

§ 3-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

-

-

-

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

-

-

-

Magnus Manhammar (S)

-

-

-

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

-

Marlene Burwick (S)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Ulrika Heie (C)

-

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

X

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

-

X

X

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.