Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Näringsutskottets protokoll 2018/19:32

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-04-25

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31.

§ 2

Mineralpolitik (NU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 3

Elmarknadsfrågor (NU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om elmarknadsfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksdagens skrivelser till regeringen (NU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen.

Ärendet bordlades.

§ 5

Energipolitik (NU14)

Utskottet behandlade motioner om energipolitik.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inbjudan

Utskottet informerades om inbjudan till möte med EU-kommissionär Arias Cañete.

§ 7

Förslag om utskottsinitiativ

L-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ om en omställning av energipolitiken.

Förslaget bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 maj kl. 10.30.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 2 maj 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:32

§ 1-2

§ 3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Lotta Olsson (M)

O

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

O

O

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

Vakant (M)

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Per Schöldberg (C)

O

O

Lorena Delgado Varas (V)

O

O

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

X

X

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

X

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

X

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.