Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:32

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-05-07

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31.

§ 2

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2018 (SfU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:SfU3y.

S-, M-, SD-, V-, KD- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet (SfU14)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:80 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

2019 års ekonomiska vårproposition, indelning i utgiftsområden

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2018/19:100 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 5

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Ärendet bordlades.

§ 6

Årsredovisning för staten 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 maj 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:32

§ 1–2

§ 3–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

o

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.