Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Skatteutskottets protokoll 2018/19:32

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-06-13

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Beskattning av uthyrning av vårdpersonal (SkU25)

Utskottet fortsatte beredningen av fråga om utskottsinitiativ om beskattning av uthyrning av vårdpersonal.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU25.

V-ledamoten anmälde en reservation.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ordföranden får justera utskottets protokoll under sommaruppehållet.

Kanslichefen informerade om kommande utskottsresor.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 september 2019 kl. 11.00.

§ 6

Ordföranden tackade utskottets ledamöter och suppleanter för väl genomfört arbete under riksmötet och önskade alla en trevlig sommar.

Vice ordföranden tackade ordföranden för hans insatser under året.

Vid protokollet

Justeras den 18 juni 2019


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:32

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Sofia Westergren (M)

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

O

Johnny Skalin (SD)

O

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

X

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-05-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.