Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Socialutskottets protokoll 2018/19:32

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-05-28

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31.

§ 2

Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer (SoU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:102.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU20.

§ 3

Information från Smer

Företrädare från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) informerade om rapporten Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys. Deltagare se bilaga 2.

§ 4

Information från utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning

Särskilda utredaren Lena Hellberg informerade om utredningens arbete.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 15 maj – 22 maj 2019 anmäldes.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 11 juni 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:32

§ 1-3

§ 4-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

Maj Karlsson (V)

O

O

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.