Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Trafikutskottets protokoll 2018/19:32

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-04-11

TID

10:00-11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31.

Information i frågan om manipulation av mätarställningar


Statsrådet Tomas Eneroth från Infrastrukturdepartementet samt enhetschefen Pär Norling och utredaren Anders Gunneriusson från Transportstyrelsen informerade i frågan om manipulation av mätarställningen i fordon.

EU-Information från Infrastrukturdepartementet


Statsrådet Tomas Eneroth från Infrastrukturdepartementet informerade om den senaste utvecklingen kring EU:s mobilitetspaket.

Kollektivtrafik (TU13)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Väg- och fordonsfrågor (TU16)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (TU2y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 25 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 25 april

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:32

§ 1-3

§ 4

§ 5-6

§ 7

§ 8

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

X

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

X

O

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

X

X

Johan Büser (S)

Magnus Jacobsson (KD)

X

X

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

X

X

X

X

Sofia Westergren (M)

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

O

Jessica Thunander (V)

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.