Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:32

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019–04–25

TID

09:30–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31

§ 2

Ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (UU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:63.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU13.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (UU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:UU3y.

§ 4

Situationen för barn med koppling till Sverige i f.d. Daesh-kontrollerade områden

Information från kabinettssekreterare Annika Söder, ambassadör Per Örnéus, departementsrådet Jon Åström Gröndahl och politiskt sakkunnig Magnus Nilsson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som kabinettssekreterare Annika Söder lämnade avseende kontakter med internationella organisationer och andra länders representanter.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:115 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Norden (UU14)

Utskottet inledde behandlingen av skrivelse 2018/19:90, redogörelse 2018/19:NR1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 8

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:

– kalla EU-minister Hans Dahlgren för information om EU:s framtid torsdagen den 2 maj.

Utskottet informerades om att:

– debattlista för UU13 cirkulerades på bordet.

– Pyry Niemi (S), Kerstin Lundgren (C) och Magdalena Schröder (M) deltar i riksdagens Öppet hus lördagen den 27 april.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 maj 2019 kl. 11:00.

Vid protokollet

Martin Broberg

Justeras den 2 maj 2019

Hans Wallmark
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:32

§ 1-4

§ 5-9

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

Olle Thorell (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

Margareta Cederfelt (M)

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Magnus Ek (C)

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

X

Jamal El-Haj (S)

X

X

Pål Jonson (M)

O

Lars Andersson (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

O

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

O

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.