Protokoll utskottssammanträde 2018/19:32

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:32

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:32

DATUM

2019-04-11

TID

10:00–10:25
10:35–10:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Sveriges Elevkårer

Ordföranden Ebba Kock och vice ordföranden Jacob Clarin informerade om Sveriges Elevkårers verksamhet.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 3.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UbU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2017/18:115 och en motion.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:UbU2y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in Skolverket för att få en presentation av rapporten Ordningsregler och disciplinära åtgärder –

En kartläggning av skolors arbete (2018:471).

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 25 april 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:32

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

X

Gudrun Brunegård (KD)

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Gustav Fridolin (MP)

Mats Persson (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

Noria Manouchi (M)

O

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

Mattias Vepsä (S)

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

X

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

X

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Henrik Edin (L)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.