Protokoll utskottssammanträde 2018/19:33

Finansutskottets protokoll 2018/19:33Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:33

Datum

2019-03-14

Tid

kl. 10.30-11.17

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Aktuella EU–ärenden
Statssekreterare Max Elger informerade om Brexit och EU-budgeten, och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

- Ny granskningsrapport från Riksrevisionen: Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner (RiR 2019:8).

- Utskottet beslöt att kalla berörd riksrevisor till sammanträdet 2 april för information om granskningsrapporten.

- Kanslichefen informerade om en informationssäkerhetsfråga.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:32.

§ 4

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:35 och motioner.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU22.

§ 5

Offentlig upphandling (FiU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdag 26 mars kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:33

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

-

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

O

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

David Josefsson (M)

X

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

O

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.