Protokoll utskottssammanträde 2018/19:33

Kulturutskottets protokoll 2018/19:33

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:33

DATUM

Torsdagen den 11 april 2019

TID

Kl. 9.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:32 av den 9 april 2019.

§ 2

Civila samhället inklusive trossamfund (KrU15)

Fortsattes behandlingen av motioner om det civila samhället inklusive trossamfund (jfr prot. 2018/19:29.4 och 2018/19:32.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU15 justerades.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.
SD-, C-, och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Fråga om närvaro

Utskottet beslutade att föredragande Kristina Örtenhed, konstitutionsutskottet, får närvara under § 4 Information från TU – Medier i Sverige.

§ 4

Information från TU – Medier i Sverige

Vd för TU – Medier i Sverige Jeanette Gustafsdotter, ordförande Nya Wermlands Tidningen Victoria Svanberg, chefredaktör och ansvarig utgivare Gefle Dagblad Anders Ingvarsson, chefredaktör och ansvarig utgivare Västerbottens-Kuriren Jessica Wennberg, chefredaktör för Sydsvenskan och ansvarig utgivare Helsingborgs Dagblad Pia Rehnquist samt analys- och opinionsansvarig TU Tobias Lindberg, informerade om sin verksamhet samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Föredragande Kristina Örtenhed, konstitutionsutskottet och den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 5

Allmänna kulturfrågor (KrU12)

Utskottet behandlade motioner om allmänna kulturfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 6

Skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018.

Utskottet beslutade att avge yttrande till utrikesutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 23 april 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:33

– – – §§

1

2

3

4

5–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

D

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

D

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

D

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

D

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

D

D

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

D

D

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

D

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

D

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

Angelika Bengtsson (SD)

N

N

N

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

D

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

D

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

D

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

D

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

D

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

D

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

N

N

D

John Weinerhall (M)

D

D

D

D

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

D

D

N

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

D

D

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.