Protokoll utskottssammanträde 2018/19:33

Trafikutskottets protokoll 2018/19:33

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:33

DATUM

2019-04-25

TID

10:00-11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:32.

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (TU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:TU2y.

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Cesar Vargas Iglesias från Socialdemokraternas gruppkansli samt prao-eleverna Lisa Bromée, Nikita Calero och Måns Kennborn fick närvara under punkten 4 vid dagens sammanträde.

Information från MTR


Mark Jensen vd på MTR Nordic och Mats Johannesson, vd på MTR Express, Erik Hellners chefsjurist och Åsa Elm kommunikationschef informerade om aktuella frågor.

Sjöfartsfrågor (TU14)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att ledamöter från utskottet deltog i ett besök på Samtrafiken den 23 april 2019.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 09.45.

Vid protokollet

Justeras den 2 maj

Jens Holm Anders Åkesson

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:33

§ 1-4

§ 5-8

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

Sofia Westergren (M)

O

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

O

Jessica Thunander (V)

O

X

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Henrik Edin (L)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-04-25 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:33

Skrivelse angående epa-traktorer

dnr: 2185-2018/19

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.