Protokoll utskottssammanträde 2018/19:33

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:33

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:33

DATUM

2019–05–02

TID

11:00–12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:32

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:115 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Vårändringsbudgeten (UU4y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner.


Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 4

Årsredovisning för staten 2018 (UU5y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:

– kalla utrikesminister Margot Wallström för att lämna information om regeringens nedrustningsarbete torsdagen den 16 maj kl. 12:15-13:00.
– ta emot besök från Kenyas senat, utskottet för ”powers and privileges”, delegationen ledd av senatens talman Lusaka Kenneth Makelo, även ordförande i utskottet, onsdagen den 8 maj kl. 15:00-15:50.
– ta emot besök från Jamie McGoldrick, FN:s Deputy Special Coordinator for the Middle East Peace Process, torsdagen den 9 maj kl. 11:30-12:15.


– ta emot besök UK:s biståndskommitté, tisdagen den 4 juni kl. 11:15-12:00.
– ledamöterna Pyry Niemi (S) och Markus Wiechel (SD) deltar i en internationell konferens i Batum/Georgien 11-12 juli på temat ”10-årsjubiléet av det Östliga partnerskapet”.


Utskottet påminns om att:
– inbjudan från riksdagens Natodelegation som bjuder in utrikes-utskottet och försvarsutskottet att delta vid möte med Natos parlamentariska församlings civila kommitté och försvarskommitté, tisdagen den 7 maj.

Utskottet informerades om att:
– efter debatten på UU13 Armenien 2 maj har presidiet bjudit in Armeniens ambassadör, vilken följer debatten från läktaren, för ett kortare möte i sessionssalen kl. 12:30-13:00.
– Utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Peter Eriksson och utrikeshandelsminister Ann Linde på UD, önskar bjuda in utskottet för middag, tisdagen den 11 juni.
– Riksrevisionen har inkommit med Riksrevisionens uppföljningsrapport 2019.
– presidiet har diskuterat utskottets utskottsresor den kommande mandatperioden. Inga resor kommer att genomföras före riksmötets öppnande i höst. Under hösten kommer några resor att genomföras i olika minde delegationer till huvudstäder i Europa som 1,5 dagarsresor (måndag-tisdag). Utskottsresor kommer sedan att genomföras i olika delegationer vecka 9 2020.

§ 6

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli och Maja Sjöstedt från Arbetsmarknadsutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 5 på föredragningslistan.

§ 7

EU:s framtid

Information från EU-minister Hans Dahlgren, politiskt sakkunniga Magdalena Emreus, kanslichef Eva Sjögren, ämnesråd Erik Rudal och kansliråd Gustaf Lindgren, samtliga från Statsrådsberedningen.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
7 maj kl. 11:00.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 7 maj 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:33

§ 1-7

§ 8-9

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Håkan Svenneling (V)

Margareta Cederfelt (M)

X

Björn Söder (SD)

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Magnus Ek (C)

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

X

Magdalena Schröder (M)

O

X

Jamal El-Haj (S)

X

X

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

O

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.