Protokoll utskottssammanträde 2018/19:33

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:33

DATUM

2019-04-25

TID

10:00–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Skolverket om gymnasiala idrottsutbildningar och om Rapport 471 (2018) Ordningsregler och disciplinära åtgärder

Generaldirektören Peter Fredriksson samt undervisningsråden Maria Mattsson och Helena Vita informerade om gymnasiala idrottsutbildningar och om rapporten Ordningsregler och disciplinära åtgärder 471 (2018).

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:32.

Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan (UbU16)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:57 och en motion.

Ärendet bordlades.

Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd (UbU20)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:74.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 2 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Jonas Brynhildsen

Justeras torsdagen den 2 maj 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:33

§ 1-2

§ 3-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

O

Fredrik Christensson (C)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Linus Sköld (S)

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

Gustav Fridolin (MP)

Mats Persson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

Noria Manouchi (M)

O

O

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

O

Mattias Vepsä (S)

O

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Henrik Edin (L)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.