Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:34

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:34

DATUM

2019-06-13

TID

10.00–10.04
10.22–11.59

12.05–12.12

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:33.

§ 2

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (AU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:105 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU13.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. M-, KD och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare informerade om rapporterna Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (RiR 2019:16) och Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskapsbas och brister i styrningen (RiR 2019:18).

§ 4

Information från Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL och Trygghetsrådet TRR

VD Caroline Söder vid Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL och kommunikationschef Claes Åberg vid Trygghetsrådet TRR informerade om sina verksamheter.

§ 5

Beslut om sammanträde

Utskottet beslutade att sammanträda efter kl. 12.00 trots arbetsplenum i kammaren.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken (AU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:97 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU14.

S-, V- och MP-ledamöterna anmälde en reservation. KD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 7

ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft (AU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:84.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU15.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.

§ 9

Övriga frågor

Anna Johansson (S) återrapporterade från ILO:s arbetskonferens i Genève 10–11 juni 2019.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

18 juni 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 18 juni 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:34

§1-2

§ 3

§ 4

§ 4-6

§ 7

§ 8-10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

X

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

X

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

X

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

X

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

X

X

X

X

Martin Ådahl (C)

Ali Esbati (V)

X

X

X

Josefin Malmqvist (M)

X

X

X

X

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

O

O

X

X

X

X

Serkan Köse (S)

O

O

O

O

O

O

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

X

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

X

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

Marianne Pettersson (S)

O

O

O

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

O

O

X

X

X

Lars Beckman (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.