Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:34

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:34

DATUM

2019-05-16

TID

10.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Vårändringsbudget för 2019 (FöU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:FöU5y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Information av EU-samordningen

Riksdagens tidigare representant i Bryssel EU-rådgivare Livia Spada från Sekretariatet EU-samordning informerade om representantens arbete i Bryssel.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Information av Försvarsmakten när det gäller skjutfältens påverkansområden m.m.

Generalmajor Anders Callert, överste Mikael Christoffersson, jurist Lina Weinmann och sektionschef Camilla Bramer informerade om skjutfältens påverkansområden m.m.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:33.

§ 5

Utskottets utrikes resor

Utskottet beslutade att genomföra två utrikes resor med hela utskottet. Den ena till Belgien, Bryssel, hösten 2019 och den andra till Norge och ev. Storbritannien under våren 2020.

Utskottet beslutade att under valperioden genomföra två tidsmässigt längre utrikes delegationsresor. Presidiet skulle bereda förslag till dessa resor i enlighet med de diskussioner som fördes.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Deltagande i den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 4–6 september 2019 i Helsingfors, Finland

Kanslichefen meddelade att beslut om deltagande tas på utskottets sammanträde den 13 juni 2019.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 13 juni 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:34

§ 1

§ 2

§ 3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

O

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

X

Pål Jonson (M)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

O

O

-

Heléne Björklund (S)

X

X

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

X

O

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

O

O

O

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Marie Axelsson (S)

O

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.