Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Finansutskottets protokoll 2018/19:34Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:34

Datum

2019-03-26

Tid

kl. 11.00-11.07

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

- Inbjudan till OECD Forum i Paris 20-21 maj.

- Förhandsinformation om OECD:s parlamentariska nätverk ’On the Road’ i Polen (Warszawa och Krasiczyn) 10-12 juli.

- Utskottet beslutade att kalla statssekreterarna Paula Carvalho Olovsson och Max Elger för information om MFF-förhandlingarna till sammanträdet 4 april.

- Utskottet beslöt att ställa in sammanträdet den 28 mars då inga ärenden fanns inplanerade.

- Påminnelse om studiebesöket på Finansinspektionen 27 mars.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:33.

§ 3

Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den ändamålsenligt? (FiU17)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2017/18:300.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU17.

§ 4

Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU25.

M-, SD-, C-, V- och L- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Offentlig upphandling (FiU34)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU34.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser (FiU41)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelserna 2017/18:293 och 2018/19:20.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU41.

§ 7

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (FiU36)

Utskottet beslutade att ge skatteutskottet och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast 23 april 2019 yttra sig över proposition 2018/19:73 och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Övrigt

Reserapport från OECD- mötet i Paris 13-15 februari av Eva Lindh (S) och Mattias Karlsson i Luleå (M).

§ 9

Nästa sammanträde

Tisdag 2 april kl. 11.00.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:34

– – –

§ 1-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

-

Ulla Andersson (V)

-

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Pehrson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Ida Gabrielsson (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande