Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Kulturutskottets protokoll 2018/19:34

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:34

DATUM

Tisdagen den 23 april 2019

TID

Kl. 11.00–12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:33 av den 11 april 2019.

§ 2

Skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Fortsattes behandlingen av skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 och motioner (jfr prot. 2018/19:33.6).

Utskottet beslutade om följande yttrande till utrikesutskottet:

De områden som tas upp i regeringens skrivelse och som ligger inom kulturutskottets beredningsområde, nämligen kultur, ungdom och idrott, är nationella angelägenheter. EU har enbart befogenheter att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Detta är också något som utskottet lyfter fram, vid bl.a. överläggningar med regeringen inom de aktuella områdena.

Ungdomspolitiken i Sverige är sektorsövergripande och omfattar alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar mellan 13 och 25 år. Det ungdomspolitiska arbetet förutsätter insatser på såväl nationell, regional och lokal som internationell nivå (prop. 2018/19:1, utgiftsområde 17, s. 129). De två övergripande mål som har legat till grund för EU-samarbetet på ungdomsområdet 2010–2018 var att skapa fler och lika möjligheter för alla unga i utbildningen och på arbetsmarknaden och att främja alla ungas aktiva medborgarskap, sociala delaktighet och solidaritet. Utskottet vill understryka vikten av det arbete som bedrivits inom ramen för dessa mål. Det är dock enligt utskottet viktigt att åtgärderna inte inkräktar på de enskilda staternas befogenhet på området.

Enligt fördraget om europeiska unionens funktionssätt ska EU bidra till kulturens utveckling och främja samarbetet mellan medlemsstaterna, samt vid behov stödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet. Insatserna får inte innebära någon harmonisering av medlemsstaternas regelverk. Utskottet vill understryka betydelsen av internationella kulturella förbindelser. Internationalisering och interkulturellt arbete är en prioriterad uppgift inom kulturpolitiken och en viktig del när det gäller att uppnå de kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). Kulturen stimuleras och utvecklas i mötet mellan olikheter och ger nödvändiga impulser till svenskt kulturliv samtidigt som det är betydelsefullt att svensk kultur har möjlighet att nå utanför landets gränser. Utskottet vill också peka på kulturens viktiga roll att främja social sammanhållning inom landet och i relationsskapandet med andra länder. Det är dock enligt utskottet angeläget att understryka att EU:s befogenhet på kulturområdet enbart omfattar att främja samarbete mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och komplettera medlemsstaternas insatser. Utskottet avstyrker motion 2018/19:3052 (SD) yrkandena 66–67.

Sverigedemokraternas ledamöter anmälde en avvikande mening och tillstyrker motion 2018/19:3052 (SD) yrkandena 66–67.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information från civilminister Ardalan Shekarabi, Finansdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi m.fl., Finansdepartementet, informerade om spelfrågor.

§ 4

Information från Dramaten

Ordförande Ulrika Årehed Kågström och vd Maria Groop Russel, Dramaten, informerade om aktuella frågor.

§ 5

Idrott och friluftsliv (KrU10)

Utskottet behandlade motioner om idrott och friluftsliv.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kulturskaparnas villkor (KrU11)

Utskottet behandlade motioner om kulturskaparnas villkor.

Ärendet bordlades.

§ 7

Skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018.

Utskottet beslutade att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 8

EU-frågor inför ministerrådsmöte

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om:

Ungdomsfrågor
– Conclusions on young people and the future of work

– Resolution on the Governance of the EU Youth Dialogue

Kulturfrågor

– Conclusions on young creative generations

– Conclusions on co-productions

Idrottsfrågor

– Resolution on EU Member States´ representation and coordination
for Wada

– Conclusions on access to sport for persons with disabilities

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 2 maj 2019 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:34

– – – §§

1–4

5

6–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

D

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

D

Per Lodenius (C)

D

N

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Anna Sibinska (MP)

Viktor Wärnick (M)

D

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

N

N

John Weinerhall (M)

N

D

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

D

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

N

D

N

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

D

D

D

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.