Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:34

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:34

DATUM

2019-05-14

TID

11.00 – 11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:31 och 32.

§ 2

Årsredovisning för staten 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101.

Utskottet beslutade att inte avge något yttrande till finansutskottet.

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00.

§ 4

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Kristina Tysk, MP-kansliet, fick närvara under punkten 5.

§ 5

Information från Polisen m.fl.

Representanter för polisens underrättelseenhet mot miljöbrott, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och miljöförvaltningen, Malmö stad, informerade om sitt arbete mot illegala gränsöverskridande avfallstransporter och annan avfallsbrottslighet.

Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:34

§ 1-4

§ 5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

-

-

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

-

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

-

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.