Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Näringsutskottets protokoll 2018/19:34

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:34

DATUM

2019-05-14

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:33.

§ 2

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 om vårändringsbudget för 2019.

Ärendet bordlades.

§ 3

El- och effektsituationen i Skåne och Mälardalen

Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet, informerade om el- och effektsituationen i Skåne och Mälardalen.

Vid sammanträde närvarade ämnesråd Anna Törner politiskt sakkunniga Lina Glans och departementssekreterarna Fredrik Norlund och Johan Leymann, Infrastrukturdepartementet.

§ 4

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 5

Utskottets utrikes resor

Utskottet informerades om de planerade resorna.

§ 6

Förslag om utskottsinitiativ

L-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ om driften av reaktorerna Ringhals 1 och 2.

Förslaget bordlades för fortsatt beredning den 28 maj.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 maj kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 16 maj 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:34

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

O

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

O

Gunilla Svantorp (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.