Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Trafikutskottets protokoll 2018/19:34

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:34

DATUM

2019-05-02

TID

09:45-11:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:33.

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Marcus Morfeldt från Moderaternas gruppkansli samt prao-eleven Nikita Calero fick närvara under punkten 3 vid dagens sammanträde.

Information från Sjöfartsverket

Generaldirektör Katarina Norén, stf generaldirektör samt direktör för affärer Ove Eriksson, direktör för sjö- och flygräddning Mattias Hyllert samt direktören för styrning och planering Magnus Stephansson informerad10 om aktuella frågor.

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet (TU12)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:33 samt motioner.

Ärendet bordlades.

Luftfartsfrågor (TU15)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:111 samt motioner.

Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ


Utskottet fortsatt behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om att kriminalisera manipulationen av mätarställningen.

Ärendet bordlades.

Delegationsresa till USA

En delegation från trafikutskottet har för avsikt att resa till Kalifornien i oktober 2019. Syftet med resan fastställdes enligt följande.

Delegationen avser att studera hållbara och intelligenta transport- och kommunikationssystem för att ta del av erfarenheter och den utveckling som sker inom dessa områden i Kalifornien. Delegationen avser att besöka San Fransisco och Los Angeles med omnejd för att studera omställningen till framtidens transportsystem. Delegationen har för avsikt att framför allt studera automatisering och elektrifiering av fordon och infrastruktur för olika trafikslag, drivmedelsutveckling, intelligenta transportsystem samt hamnverksamhet och intermodalitet. En utgångspunkt för denna resa är den progressiva inriktning på en hållbar utveckling inom transportområdet som Kalifornien har valt och de olika åtgärder som vidtas och främjas genom t.ex. lagstiftning, andra styrmedel och innovationer. Ur detta perspektiv är det angeläget att delegationens ledamöter ges tillfälle att inhämta information från och diskutera med myndigheter, företag, organisationer och övriga relevanta aktörer om utvecklingen inom dessa områden.

Delegationsresa till Tyskland, Schweiz och Frankrike

En delegation från trafikutskottet har för avsikt att resa till Tyskland, Schweiz och Frankrike i oktober 2019. Syftet med resan fastställdes enligt följande.

Delegationen avser att studera hållbara och intelligenta transportsystem, liksom gränsöverskridande transporter. Delegationen önskar att få ta del av arbete som sker när det gäller elektrifiering och automatisering av fordon, järnvägens punktlighet, höghastighetsjärnvägar (bl.a. finansieringsaspekter), hållbara transporter i städer samt utvecklingen på luftfartsområdet. Ur detta perspektiv är det angeläget att delegationens ledamöter ges tillfälle att inhämta information från och diskutera med myndigheter, företag, organisationer och övriga relevanta aktörer om utvecklingen inom dessa områden.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 7 maj 2019

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:34

§ 1-2

§ 3

§ 4-10

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

O

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

O

Sofia Westergren (M)

O

O

O

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

O

Jessica Thunander (V)

O

O

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Henrik Edin (L)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-04-25 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:34

Skrivelse angående lastbilsekipage

dnr: 2174-2018/19

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.