Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:34

DATUM

2019-05-02

TID

10:00–11:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information om Riksrevisionens granskningsrapporter: Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor ett viktigt arbete som kan förbättras (RiR:2019:6), Otillåten spridning av nationella prov vad gör Skolverket och Skolinspektionen? (RiR 2018:34) och Grundsärskolans kunskapsuppdrag styrning, stöd och uppföljning (RiR 2019:13)

Riksrevisorn Helena Lindberg, tf enhetschefen Sofia Sandgren Massih, revisionsledarna Keili Saluveer och Olof Widmark, revisorerna Elin Sundberg och Tove Ahlsten, samtliga från Riksrevisionen, informerade om Riksrevisionens granskningsrapporter: Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras (RiR:2019:6), Otillåten spridning av nationella prov – vad gör Skolverket och Skolinspektionen? (RiR 2018:34) och Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning (RiR 2019:13).

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:33.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggningar med regeringen, Utbildningsdepartementet, om:

  • övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning
  • förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet
  • kompetenshöjning (upskilling pathways)
  • utbildningens bidrag till att stärka social sammanhållning

Högskola (UbU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU13.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Forskning (UbU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU14.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (UbU21)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:58 och motioner.

Ärendet bordlades.

Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan (UbU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse. 2018/19:57 och en motion.

Ärendet bordlades.

Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd (UbU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:74.

Ärendet bordlades.

Förslag om utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 7 maj 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:34

§ 1

§ 2-4

§ 5-7

§ 8-9

§ 10-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

X

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

X

O

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

X

X

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

X

X

Linus Sköld (S)

X

X

X

X

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

O

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

X

X

X

Michael Rubbestad (SD)

O

X

X

X

X

Gustav Fridolin (MP)

Mats Persson (L)

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

O

O

O

O

O

Noria Manouchi (M)

O

O

O

O

O

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

X

O

O

O

O

Mattias Vepsä (S)

O

O

O

O

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

X

X

X

X

X

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

O

O

X

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Henrik Edin (L)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.