Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:35

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:35

DATUM

2019-06-13

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Presentation av utredningen Förbättrat skydd för totalförsvaret

Huvudsekreterare Key Hedström presenterade utredningen Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information av Försvarsdepartementet inför FAC (gemensamt möte utrikesministrar och försvarsministrar) m.m.

Statssekreterare Jan-Olof Lind, departementsrådet Lena Bartholdson samt departementssekreterarna Erica Altby och Roza Nermany informerade inför FAC (gemensamt möte utrikesministrar och försvarsministrar) den 17 juni 2019 och om det franska initiativet European Intervention Initiative (EII).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:34.

§ 4

Beslut om deltagande i den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 4–6 september 2019 i Helsingfors, Finland

Utskottet beslutade att delta i konferensen gemensamt med utrikesutskottet med totalt fem ledamöter (2 S, 2 M och 1 SD). Partierna ombads anmäla delegater till kansliet senast tisdagen
den 18 juni 2019.

§ 5

Deltagande i Hanating i Helsingfors, Finland, den 7–8 oktober 2019

Utskottet beslutade att delta i konferensen. Kansliet kommer att samla in anmälningar till konferensen i augusti 2019.

§ 6

Besök vid internationell svensk insats

Utskottet beslutade att genomföra en insatsresa under året.

§ 7

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna minnesanteckningar från GUSP/GSFP-konferensen i Bukarest den 7–8 mars 2019.

§ 8

Bemyndigande för presidiet att vidta beredningsåtgärder i subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet i kammararbetet 2019 till utskottets presidium delegera rätten att besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i enlighet med 10 kap. 10 § riksdagsordningen.

§ 9

Bemyndigande för ordföranden att justera dagens sammanträdesprotokoll

Utskottet beslutade att ordföranden får mandat att justera dagens sammanträdesprotokoll eftersom detta är utskottets sista sammanträde.

§ 10

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 11

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för hösten 2019 finns tillgänglig.

§ 12

Övriga frågor

Allan Widman (L) föreslog att utskottet skulle återuppta systemet med att varje ledamot väljer ett militärt förband att vara ”fadder” för. Frågan skulle beredas i presidiet.

Roger Richtoff (SD) tog upp frågan om ett eventuellt seminarium eller annan aktivitet i riksdagen med veteraner i samband med Veteran-dagen 2020. Frågan skulle beredas i presidiet.

§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger preliminärt rum torsdagen den 19 september 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras måndagen den 17 juni 2019

Beatrice Ask

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:35

§ 1-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Lars Püss (M)

X

Heléne Björklund (S)

O

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

X

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Marie Axelsson (S)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.