Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35

Finansutskottets protokoll 2018/19:35Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:35

Datum

2019-04-02

Tid

kl. 11.00-12.00

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara
Utskottet medgav att Katarina Delin från konstitutionsutskottets kansli fick närvara vid punkterna 1- 2 och 5 på föredragningslistan och beslutade att hon får närvara fortsättningsvis vid sammanträdespunkter som rör information om Riksrevisionen och riksdagens råd för Riksrevisionen.

§ 2

Information om Riksrevisionens årsredovisning för 2018

Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg med redovisnings-ansvarig Stefan Holmgren informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

§ 3

Information om Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisor Helena Lindberg med revisionsdirektör Cecilia Kellberg och projektledare Marianne Danielsson informerade och svarade på ledamöternas frågor om rapporterna:

- Att planera för framtiden – statens arbete med scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken (RiR 2019:4)

- Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner (RiR 2019:8)

§ 4

Anmälningar

  • Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Max Elger för överläggning om EU:s årsbudget 2020 till sammanträdet den 18 juni.
  • Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 30 april då inga ärenden fanns inplanerade.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2018/19:34.

§ 6

Riksrevisionens årsredovisning för 2018 (FiU27)
Utskottet behandlade redogörelse 2018/19:RR1.

Ärendet bordlades.

§ 7

Riksbankens förvaltning 2018 (FiU23)

Utskottet behandlade framställningarna 2018/19:RB1, RB2 och redogörelse 2018/19:RR2.

Ärendet bordlades.

§ 8

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (FiU37)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:38.

Ärendet bordlades.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdag 4 april kl. 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:35

– – –

§1-3

§4-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

-

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

-

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

-

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

O

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

X

X

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande