Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35

Kulturutskottets protokoll 2018/19:35

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:35

DATUM

Tisdagen den 2 maj 2019

TID

Kl. 9.30–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:34 av den 23 april 2019.

§ 2

Information från Svensk Scenkonst och Teaterförbundet

Vd Mikael Brännvall, Svensk Scenkonst och förbundsdirektör Mika Romanus, Teaterförbundet informerade om aktuella frågor samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) och en medföljande praktikant till Per Lodenius (C) närvarade under denna punkt.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, om unga och framtidens arbete

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2208-2018/19) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen ser det som viktigt att främja att nya jobb skapas för att möta digitaliseringen av arbetsmarknaderna. Det är del i en utveckling som i grunden är positiv där nya tekniska möjligheter kan skapa fler och mer meningsfulla arbetstillfällen. Det är dock viktigt att tidigt ha en diskussion om såväl utmaningar som möjligheter kopplade till framtidens arbete.

Att ha en balans mellan ökad flexibilitet via nya anställningsformer och en grundläggande trygghet och förutsägbarhet för såväl arbetstagare som arbetsgivare är viktigt för en framtida positiv utveckling. Följdeffekter rörande exempelvis produktivitet, löneutveckling, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet måste analyseras.

Det är viktigt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i diskussionerna om framtidens arbete. De tendenser som rådsslutsatserna hänvisar till kommer att påverka olika yrkessektorer på varierande sätt och givet könsuppdelningen på arbetsmarknaden riskerar framtidens arbete se olika ut för kvinnor och män.

Det är viktigt att inkludera grupper med färre möjligheter och en svagare ställning på arbetsmarknaden när man diskuterar framtidens arbete. Det finns risker att en framtida utveckling förstärker de skillnader som redan finns och ytterligare befäster utanförskapet hos vissa utsatta grupper.

Det är viktigt att kompetensfördelningen mellan medlemsstaterna och EU värnas och arbetsmarknadens parters roll respekteras.

Regeringen anser att Sverige kan ställa sig bakom ett antagande av rådsslutsatserna.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna har överlag inget emot förslagen som förordas, och ser det exempelvis som positivt att problemen med otrygga gig-anställningar uppmärksammas och diskuteras. Att ha ett jämställdhets-perspektiv med sig i diskussionerna om framtidens arbeten för ungdomar som regeringen framhåller, står vi sverigedemokrater bakom, men vi vill understryka att vi snarare ser jämställdhet på arbetsmarknaden som en fråga om lika möjligheter, inte lika utfall. Vi ser det inte som ett problem om ett kön väljer en viss typ av arbete i högre grad än det andra om det har skett av fri vilja.

 

Sverige borde också i sin ståndpunkt tydligare framhålla matchnings-problematiken på arbetsmarknaden i Europa, där arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft när det gäller vissa arbeten som kräver hög- och medelkvalificerad arbetskraft. Vi har samtidigt en situation med en stor del lågkvalificerad arbetskraft som hamnat i arbetslöshet på den europeiska arbetsmarknaden, och allvaret i denna problematik måste tydligare understrykas. Sverigedemokraterna vill också särskilt påtala vikten av att den svenska modellen på den svenska arbetsmarknaden ska vidmakthållas.

 

Vi sverigedemokrater vill vidare tydliggöra att vi anser att dessa frågor kopplade till ungdomar och arbetsmarknad främst är en nationell angelägenhet och att det så ska förbli även framöver. Detta påpekar vi bland annat med stöd av artikel 165 i fördraget om EU:s funktionssätt.

KD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Jag delar regeringens ståndpunkt men vill göra följande tillägg:

Romernas extremt utsatta situation bör särskilt uppmärksammas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade nämndhandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, om riktlinjer om ungdomsdialogen

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2209-2018/19) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen välkomnar riktlinjerna om hur genomförandet och styrningen av EU:s ungdomsdialog ska ske. Riktlinjerna är en bra utgångspunkt för den framtida dialogen. Det är viktigt att de framtida strukturerna och arbetssätten är väl förankrade hos ungdomsorganisationerna och att dessa ser dem som meningsfulla och inkluderande.

Det nära samarbete som etablerats i Sverige mellan LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Regeringskansliet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Sveriges Kommuner och Landsting utgör en bra bas för Sveriges deltagande i dialogprocessen.

Regeringen anser att Sverige kan ställa sig bakom ett antagande av riktlinjerna.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade nämndhandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.

§ 5

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, om den unga kreativa generationen

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2211-2018/19) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen välkomnar rådsslutsatserna, som tydliggör vikten av kulturens roll som ett strategiskt område och alla barns och ungas lika rätt och tillgång till kultur. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna om den unga kreativa generationen håller sig inom EU:s kompetens på kulturområdet så som är uttryckt i artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av rådsslutsatserna om den unga kreativa generationen.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna har haft invändningar mot såväl arbetsplanen för kultur som den nya agendan för kultur, vilka lyfts fram i koppling till det aktuella ärendet. Vi sverigedemokrater håller dock med regeringen om vikten av kultur och alla barn och ungas tillgång till densamma. Tillgänglighet till kultur är viktigt, och det är viktigt att sträva efter att göra kulturen tillgänglig även för olika utsatta grupper, som exempelvis personer med olika typer av funktionshinder.  Samtidigt är det viktigt för Sverigedemokraterna att kulturen ska vara fri framöver, och vad gäller kulturyttringar så ska inte olika diskrimineringsgrunder vara grund för representationsspegling av olika grupper. Detta bör Sverige tydligt framföra när diskrimineringsgrunder och kultur-yttringar kopplas samman. Oaktat om rådsslutsatsernas innebörd i ett senare skede skulle kunna leda till övertramp eller inte sett till artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt, så vill vi framföra denna hållning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade nämndhandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.

§ 6

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, om europeiska samproduktioner

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2213-2018/19) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen välkomnar rådsslutsatserna som lyfter fram värdet av samproduktioner på det audiovisuella området samt av en aktiv politik på nationell och europeisk nivå med anledning av de förändrade förutsättningar som digitaliseringen innebär.

Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på kulturområdet så som den är uttryckt i artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av rådsslutsatserna.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna delar synsättet om att europeiska audiovisuella samproduktioner är betydelsefulla, och flera förslag som framförs bland rådsslutsatserna skulle kunna vara av godo, detta för såväl Sverige som Europa i allmänhet. Vi sverigedemokrater har intagit ett liknande synsätt vad gäller nordiska samproduktioner, och på samma sätt som vi är positiva till dessa, finns motsvarande positiva sidor vad gäller europeiska audiovisuella samproduktioner. Det ska dock sägas att Norden för Sverige är ett särskilt naturligt område för sam-produktion på området, detta med hänsyn taget till bland annat den språkförståelsen och den kulturella närheten de nordiska länderna emellan.

 

Regeringen framhåller att man vill att finansiering av ändamålet ska ske genom olika EU-program som t.ex. Kreativa Europa. För oss sverigedemokrater är det i stället viktigt att påpeka att budgetdrivande förslag är övertramp mot den hållning vi har om att kulturpolitiska frågor är en nationell kompetens. Oaktat om slutsatsernas innebörd skulle kunna leda fram till övertramp eller inte sett till artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt, så vill vi föra fram denna hållning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade nämndhandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.

§ 7

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, om EU-medlemsstaternas representation och samordning WADA

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2210-2018/19) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen anser att utkastet till rådsresolution om representation av EU:s medlemsstater i WADA:s styrelse och samordning av medlemsstaternas ståndpunkter inför WADA-möten är balanserat. Resolutionen ligger i linje med vad rådet i tidigare resolutioner beslutat på området. Regeringen anser att idrottsrörelsens självständighet ska värnas. Regeringens bedömning är att den föreslagna rådsresolutionen håller sig inom EU:s kompetens på idrottsområdet så som den är uttryckt i artikel 165 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av resolutionen.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade nämndhandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.


§ 8

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, om tillgänglighet till idrott för personer med funktionsnedsättning

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2212-2018/19) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen anser att utkastet till rådsslutsatser om tillgänglighet till idrott för personer med funktionsnedsättning är balanserat. Regeringen anser att idrottsrörelsens självständighet ska värnas. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på idrottsområdet så som den är uttryckt i artikel 165 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade nämndhandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.

§ 9

Information inför ministerrådsmöte

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, informerade inför riktlinjedebatter om ungdom, kultur och idrott inför ministerrådsmötet den 22–23 maj 2019 (dnr 2214-2018/19).

Under denna punkt närvarade nämndhandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.

§ 10

Idrott och friluftsliv (KrU10)

Fortsattes behandlingen av motioner om idrott och friluftsliv (jfr prot. 2018/19:34.5).

Ärendet bordlades.

§ 11

Kulturskaparnas villkor (KrU11)

Fortsattes behandlingen av motioner om kulturskaparnas villkor (jfr. prot. 2018/19:34.6).

Ärendet bordlades.

§ 12

Allmänna kulturfrågor (KrU12)

Fortsattes behandlingen av motioner om allmänna kulturfrågor (jfr. prot. 2018/19:33.5).

Ärendet bordlades.

§ 13

Skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Fortsattes behandlingen om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018.

Ärendet bordlades.

§ 14

Yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 15

Övrig fråga

Utskottet beslutade att hålla ett utskottssammanträde tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10.00.

§ 16

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 7 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:35

– – – §§

1–13

14–16

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

Hans Hoff (S)

N

Annicka Engblom (M)

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

D

John Weinerhall (M)

D

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.