Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:35

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:35

DATUM

2019-05-16

TID

10.00 – 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:33.

§ 2

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (MJU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:95.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU15.

§ 3

Vårändringsbudget för 2019 (MJU6y)

Utskottet fortsatte behandling av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:MJU6y.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar

§ 4

Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter (MJU16)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:70.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 9-18 juli 2019

Kanslichefen informerade om att utskottet på inbjudan från Socialdepartementet har möjlighet att utse en ledamot att delta på FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i New York den 9-18 juli 2019. Utskottet beslutade att låta presidiet avgöra vem som ska delta.

§ 7

Besök av den italienska parlamentariska kommittén för miljö och återvinning den 17 juni 2019

Kanslichefen informerade om att den italienska parlamentariska kommittén för miljö och återvinning önskar besöka utskottet den 17 juni 2019 för att diskutera kärnavfallshantering.

Betty Malmberg (M), Marlene Burwick (S), Mats Nordberg (SD) och Marléne Lund Kopparklint (M) anmälde intresse att delta.

§ 8

Länsresa till Norrbotten 26-28 augusti 2019

Kanslichefen påminde ledamöterna om att anmäla sitt deltagande till utskottets länsresa till Norrbotten den 26-28 augusti 2019.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00.

§ 10

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Esbjörn Wahlberg, C-kansliet, fick närvara under punkten 11.

§ 11

Information från Riksrevisionen

Riksrevisionen presenterade sin rapport Landsbygdsprogrammet 2014-2020 – utformning och genomförande (RiR 2018:26).

Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:35

§ 1-10

§ 11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

O

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:35

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 16 april – 13 maj 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 149

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019: ett Europa som skyddar sina medborgare och förbättrar deras livskvalitet

COM(2019) 207

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den samarbetskommitté som inrättades genom avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino när det gäller tillämpliga bestämmelser avseende ekologiska produkter och märkning av ekologiska produkter samt ordningen för import av ekologiska produkter

COM(2019) 209

RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets medlemsråd i samband med Georgiens anslutning till det internationella avtalet om olivolja och bordsoliver

COM(2019) 214

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 1-3/2019

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2019) 2805

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.4.2019 om ändring av beslut 2005/270/EG om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

C(2019) 2837

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.4.2019om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidproduktfamilj innehållande 1R-trans-fenotrin som hänskjutits av Irland i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

C(2019) 3230

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.4.2019 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i mars 2019

C(2019) 3253

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.4.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsrapporter

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet

Rapport från möte i jordbruks- och fiskerådet den 15 april 2019

Färdplaner

Färdplaner om statsstöd och partnerskapsavtal inom fiske

Färdplaner om statsstöd inom fiskesektorn och om fiskeavtal med Senegal och Seychellerna

Antagna lagstiftningsakter

Antagen lagstiftningsakt

2019-04-15

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (omarbetning)

Övrigt

EU-domstolens mål C-826/18

Skriftligt yttrande i mål C-826/18 vid EU-domstolen gällande allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor enligt Århuskonventionen

Överträdelseärende 2016/2172

Svar på motiverat yttrande om införlivande av avfallsdirektivet (KOM:s ref. SG-Greffe (2019)D/3901, överträdelse nummer 2016/2172)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.