Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35

Näringsutskottets protokoll 2018/19:35

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:35

DATUM

2019-05-16

TID

10.00–10.20

10.30–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:34.

§ 2

Vårändringsbudget för 2019 (NU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 om vårändringsbudget för 2019.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU4y justerades.

Avvikande mening anmäldes

dels av M- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten.

§ 3

Handelspolitik (NU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om handelspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 4

Energipolitik (NU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om energipolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea (NU15)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:49 om Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea.

Ärendet bordlades.

§ 6

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan (NU16)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:93 om skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 8

Utskottets resor

Utskottet beslutade att med delegationer besöka dels Kina, dels USA och Kanada under hösten 2019. Utskottet beslutade även om delegationernas sammanställning.

§ 9

Ajournering av sammanträdet

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 10.20–10.30.

§ 10

Konkurrenskraftsrådet (KKR)

Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet den 27–28 maj 2019.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Maisoun Jabali och kansliråden Niklas Ström och Andreas Vass, Utrikesdepartementet, kansliråd Sofia Nyman och departementssekreterare Filippa Axencrantz, Näringsdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragandena Pia Törsleff Hertzberg och Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 11

Rådet för utrikes frågor (handel)

Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 27 maj 2019.

Vid sammanträdet närvarade politiskt sakkunnige Rassoul Pourassad, kansliråden Niklas Ström och David Lunderquist samt departementssekreterare Martin Magnusson,

Utrikesdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Pia Törsleff Hertzberg, EU-nämndens kansli.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 maj kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 28 maj 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:35

§ 1-3

§ 4-5

§ 6-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Birger Lahti (V)

O

X

O

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

O

O

O

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

X

O

X

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.