Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:35

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:35

DATUM

2019-05–28

TID

11.00–11.50
12.45–13.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:34.

§ 2

Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade enhälligt att dagens sammanträde får pågå efter
kl. 12.00 då kammaren inleder arbetsplenum.

§ 3

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Roger Mörtvik med medarbetare, Socialdepartementet, återrapporterade från Epsco-rådets möte den 15 mars 2019 och från det informella ministermötet den 10–11 april 2019.

§ 4

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Roger Mörtvik med medarbetare, Socialdepartementet, informerade utskottet om antagandet av rådsslutsatser om Europeiska revisionsrättens rapport om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), Europeiska planeringsterminen, rådets utkast till rådsslutsatser om lönegapet och åtgärder för att förbättra balans mellan arbete och privatliv, kommissionen meddelande om effektivare beslutsfattande inom socialpolitiken: identifiering av områden för en övergång till omröstning med kvalificerad majoritet, COM(2019) 186 och läget i förhandlingarna om kommissionens förslag till revidering av förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004, 987/2009).

§ 5

Reviderat återvändandedirektiv

Utskottet överlade med regeringen, statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av en rådspromemoria upprättad av Justitiedepartementet den 23 maj 2019.

Regeringens ståndpunkt angiven i rådspromemorian var:

Regeringen anser att det förslag som nu läggs fram för partiell allmän inriktning uppfyller den övergripande målsättningen om att åstadkomma effektivare återvändandeförfaranden. Förslaget utgör en god balans mellan intresset av att få till stånd en ändamålsenlig ordning som ger ansvariga myndigheter bra förutsättningar att verkställa återvändandebeslut och att detta sker på ett rättssäkert och värdigt sätt med bibehållen respekt för grundläggande rättigheter, inklusive asylrätten, och principen om non-refoulement. Sverige kan därför ställa sig bakom förslaget.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Regeringen bör motsätta sig det förslag som nu läggs fram för partiell allmän inriktning när det gäller revideringen av återvändandedirektivet. Förslaget utökar möjligheter till och längden på förvarstagande samt förkortar tiden för överklagande och tidsfristen för att lämna landet på ett sätt som varken är proportionellt eller rimligt. Listan på de s.k. objektiva kriterierna som ska beaktas vid bedömningen av risk för avvikande är så omfattande att det ger alldeles för vida möjligheter till förvarstagande. Den svenska ståndpunkten bör därför vara att motsätta sig en sådan ”lista”.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Förordning om inrättande av fonden för asyl och migration (AMF)

Utskottet överlade med regeringen, statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av en rådspromemoria upprättad av Justitiedepartementet den 23 maj 2019.

Regeringens ståndpunkt angiven i rådspromemorian var:

Regeringens vägledande prioritering i förhandlingen om nästa fleråriga budgetram är en väsentligt minskad EU-budget när Storbritannien lämnar och en stabiliserad svensk EU-avgift. För ytterligare svenska ståndpunkter gällande förslaget till flerårig budgetram för EU 2021–2027 se faktapromemoria 2017/18:FPM99.

Regeringen välkomnar förslaget till en förordning om inrättande av en asyl- och migrationsfond. Fondens syfte är att bidra till en effektivare hantering av migrationsströmmar inom EU och stödja den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Fonden bedöms därför ha ett europeiskt mervärde. Därtill stödjer fonden åtgärder, t.ex. vidarebosättning och omplacering av skyddsbehövande, samt frivillig återvandring och återintegrering, som är prioriterade av den svenska regeringen. Fonden premierar vidare de medlemsstater som visar solidaritet inom migrationspolitiken och regeringen bedömer därför att fonden inom ramen för regeringens budgetrestriktiva hållning, bör prioriteras i förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram. För att uppnå regeringens vägledande prioritering om en minskad EU-budget när Storbritannien lämnar avser regeringen dock ifrågasätta storleksordningen på den ökning av finansieringen till AMF som föreslagits av kommissionen.

Regeringen kan efter förhandlingarna ställa sig bakom den partiella allmänna inriktningen, under förutsättning att det slutliga textförslaget inte avviker i större utsträckning från kompromisstexten.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Då fondens huvudsakliga uppgift är att samla ihop stora belopp från medlemsländerna för att senare betala ut dem igen måste behovet av fonden starkt ifrågasättas. Det är orimligt att länder som upprätthåller en fungerande migrationspolitik ska tvingas att betala för länder som inte gör det. Övervakningen och försvaret av EU:s yttre gränser är visserligen ett viktigt ändamål. Det är emellertid orimligt att EU:s budget ska öka så kraftigt, samtidigt som stora resurser ska gå till att öka mottagningskapaciteten.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Migration och asyl: framtida utmaningar

Utskottet överlade med regeringen, statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av ett utdrag ur Regeringskansliets kommenterade dagordning inför RIF-rådets möte den 6–7 juni 2019

Regeringens ståndpunkt angiven i den kommenterade dagordningen var:

EU bör ta ett helhetsgrepp om den interna och externa dimensionen av migrationsfrågan. Kontrollen över vilka som reser in över de yttre gränserna måste förbättras samtidigt som rätten att söka asyl upprätthålls.

EU måste solidariskt genomföra de beslut som fattats för att gemensamt lösa migrationssituationen.

EU ska ha ett effektivt och rättssäkert gemensamt asylsystem som leder till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU och minskar sekundära förflyttningar. Systemet måste vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Förhandlingarna om det gemensamma asylsystemet bör slutföras så snart som möjligt.

Vidarebosättning som laglig väg för skyddsbehövande måste öka såväl i EU som globalt. Strategiska hänsyn ska kunna vägas in för att rikta in insatserna där de mest behövs för att ge skydd till fler och upprätthålla skyddsutrymme.

Sverige förespråkar långsiktiga migrationsdialoger med prioriterade tredjeländer och stödjer EU-samarbetet för att motverka grundorsaker till ofrivillig migration samt stärka ursprungs- och transitländers egen kapacitet att hantera alla aspekter av migration inklusive bekämpning av människosmuggling.

Sverige stödjer utökade ansträngningar av UNHCR och IOM i hanteringen av migrationsströmmar längs relevanta migrationsrutter. Detta gäller livräddande insatser, aktiviteter för att få till stånd ett ökat frivilligt återvändande och återetablering samt för att bereda internationellt skydd genom vidarebosättning. UNHCR och IOM är centrala aktörer för ett rättssäkert genomförande med respekt för mänskliga rättigheter.

Det är nödvändigt att fortsatt fokusera på ett bättre återvändande. En väl fungerande ordning för återvändande är viktig för ett gemensamt och hållbart europeiskt migrationssystem. Regeringen ställer sig därför bakom utökade ansträngningar i syfte att verkställa återvändandebeslut och som säkerställer att detta sker på ett rättssäkert och värdigt sätt med full respekt för grundläggande rättigheter, inklusive asylrätten, och principen om non-refoulement.

Sverige anser att insatser ska genomföras inom ramen för beslutad budget. Diskussionen om framtida åtaganden bör föras inom den pågående förhandlingen om långtidsbudgeten, som inte får föregripas.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Asylprocesser bör ske i krisers närområden och mottagande ske genom vidarebosättning och beslutas av medlemsstaterna att själva. Regeringen bör därför inte arbeta för att EU ska ta fram en fördelningsmekanism avseende asylsökande.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Till den svenska ståndpunkten bör läggas meningen ”EU:s avtal med tredjeländer som t.ex. Turkiet och Libyen för att hålla borta asylsökande från EU bör upphöra. Vidare måste de livräddande insatserna i Medelhavet prioriteras och inte överlåtas till regimer som bevisligen bryter mot mänskliga rättigheter. Militariseringen av EU:s yttre gräns bör också upphöra och lagliga vägar att söka skydd prioriteras.”

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kanslimeddelanden

Anmäldes att utskottet besöker Pensionsmyndigheten onsdagen den 12 juni 2019.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 4 juni 2019 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 4 juni 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:35

§ 1–2

§3–4

5–6

7–9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

O

X

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

O

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

O

O

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

O

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

O

Arin Karapet (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

X

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

O

O

X

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

X

O

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

X

O

O

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

X

X

X

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.