Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35

Trafikutskottets protokoll 2018/19:35

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:35

DATUM

2019-05-07

TID

11:00-12:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:34.

Kollektivtrafik (TU13)

Utskottet behandlade motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU13.

M-, SD-, C-, KD-, och L- ledamöterna anmälde reservationer. C- och L-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Cesar Vargas Iglesias från Socialdemokraternas gruppkansli, Marcus Morfeldt från Moderaternas gruppkansli och prao-eleven Felicia Hermann fick närvara under punkten 4 vid dagens sammanträde.

Information om aktuella luftfartsfrågor


Branschchef Fredrik Kämpfe och Nils Paul näringspolitisk expert från Svenska flygbranschen, Lennart Bergbom strategidirektör från Swedavia och vd Peter Larsson från Sveriges regionala flygplatser informerade om aktuella frågor.

Fråga om utskottsinitiativ


Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ rörande manipulation av vägmätare i fordon.

Utskottet beslutade att fortsätta beredningsarbetet i syfte att ta ett utskottsinitiativ om ett tillkännagivande till regeringen dels om att den skyndsamt bör vidta lämpliga åtgärder för att kriminalisera sådan manipulation av vägmätare som sker i syfte att sänka eller felaktigt ange uppgiften om fordonets kilometerställning, dels om att den skyndsamt bör vidta lämpliga åtgärder för att fordonens vägmätare ska kontrolleras vid besiktning mot föregående inrapporterade vägmätarställning och att information om tidigare mätarställningar redovisas i besiktningsprotokollet.

Utskottet beslutade om att bereda civilutskottet tillfälle att senast den 16 maj 2019 yttra sig över förslaget till utskottsinitiativ.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 maj

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:35

§ 1

§ 2-3

§ 4

§ 5-7

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

O

X

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

O

Sofia Westergren (M)

O

O

O

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

O

O

Jessica Thunander (V)

O

O

O

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Henrik Edin (L)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.