Protokoll utskottssammanträde 2018/19:35

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:35

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:35

DATUM

2019-05-07

TID

10:00–11:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Skolinspektionen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport: Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor ett viktigt arbete som kan förbättras (RiR:2019:6)

Generaldirektören Helén Ängmo och biträdande generaldirektören Tommy Lagergren, båda från Skolinspektionen, informerade om Skolinspektionens planerade åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport: Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras (RiR:2019:6).

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:34.

Indelning i utgiftsområden

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2018/19:100 förslagspunkterna 2-5 (indelning i utgiftsområden) och en motion.

Ärendet bordlades.

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl. 10.00.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2018 (UbU19)

Utskottet behandlade redogörelserna 2018/19:RJ1 och 2018/19:RR3.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 9 maj 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:35

§ 1-5

§ 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

O

O

Daniel Riazat (V)

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Linus Sköld (S)

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

Gustav Fridolin (MP)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

Noria Manouchi (M)

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

O

Mattias Vepsä (S)

X

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Henrik Edin (L)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.