Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:36

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36

DATUM

2019-08-29

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rådsslutsatser om ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, om rådsslutsatser om ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 3006–2018/19). Se bilaga 2.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna delade regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

FN:s politiska högnivåforum 2019 om hållbar utveckling,
New York City 9–18 juli 2019

Mats Green (M) återrapporterade från FN:s politiska högnivåforum 2019 om hållbar utveckling i New York City 9–18 juli 2019.

§ 3

Kanslimeddelanden

-Kanslichefen anmälde en reseredogörelse från utskottsresan till Danmark den 25–27 juni 2019.

-Kanslichefen anmälde AU-Hänt 2018/19:8.

Vid protokollet

Justeras den 29 augusti 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:36

§1-3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

Josefin Malmqvist (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

Hanif Bali (M)

Marianne Pettersson (S)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

Ciczie Weidby (V)

X

Helena Bouveng (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

O

Désirée Pethrus (KD)

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:36

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.