Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Finansutskottets protokoll 2018/19:36Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:36

Datum

2019-04-04

Tid

kl. 10.30-11.58 ajournering 12.42-13.04

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

MFF-förhandlingarna

Utskottet överlade med statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson om EU:s fleråriga budgetram.

Underlag för överläggningen utgjordes av överläggningsPM, PPT- presentation samt muntliga föredragningar av statssekreterarna.

Dnr 2069-2018/19.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt med en komplettering avseende positionen rörande skatter som föranleddes av en synpunkt från KD-ledamoten.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 2

Sektorsförslag InvestEU

Utskottet överlade med statssekreterare Max Elger om sektorsförslaget InvestEU.

Underlag för överläggningen utgjordes av 2017/18:FPM159 samt en muntlig föredragning.

Dnr 2070-2018/19.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 3

Anmälningar

Utskottet beslutade att sammanträda under arbetsplenum 2 maj kl. 12.00 och 18 juni kl. 13.00.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:35.

§ 5

Aktivitetsgrad i fondförvaltning (FiU19)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2018/19:62 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Fråga om yttrande till utrikesutskottet.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde

Tisdag 9 april kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:36

– – –

§1

§ 2-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

-

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

-

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

-

-

Johan Pehrson (L)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

-

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

David Josefsson (M)

O

X

Eva Lindh (S)

X

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.