Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Kulturutskottets protokoll 2018/19:36

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36

DATUM

Tisdagen den 7 maj 2019

TID

Kl. 11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:35 av den 2 maj 2019.

§ 2

Idrott och friluftsliv (KrU10)

Fortsattes behandlingen av motioner om idrott och friluftsliv (jfr prot. 2018/19:34.5 och 2018/19:35.10).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU10 justerades.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande

§ 3

Kulturskaparnas villkor (KrU11)

Fortsattes behandlingen av motioner om kulturskaparnas villkor (jfr prot. 2018/19: (jfr prot. 2018/19:34:6 och 2018/19:35.11).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU11 justerades.

M-, SD-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Allmänna kulturfrågor (KrU12)

Fortsattes behandlingen av motioner om allmänna kulturfrågor (jfr prot. 2018/19:33.5 och 2018/19:35.12).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU12 justerades.

M-, SD-, C- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (KrU2y)

Fortsattes behandlingen om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (jfr prot. 2018/19:35.13).

Utskottet justerade yttrande 2018/19:KrU2y.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 6

Fråga om närvaro

Utskottet beslutade att forskningssekreterare Anna Wagman Kåring, Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (Rufs) fick närvara under punkten § 7 Information från statskontoret.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Information från Statskontoret

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, utredningschef Jessica Bylund, projektledare Pia Brundin och utredare Sanna Åkesson, Statskontoret, informerade om analys av Stiftelsen Svenska Filminstitutet samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD), forskningssekreterare Anna Wagman Kåring, Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (Rufs) och en medföljande praktikant till Per Lodenius (C) närvarade under denna punkt

§ 8

Proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition

Fortsattes behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde (jfr prot. 2018/19:35.14).

Ärendet bordlades.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 9 maj 2019 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Hans Hoff

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:36

– – – §§

1–4

5–7

8–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

N

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

N

N

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

N

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.