Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:36

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36

DATUM

2019-05-28

TID

10.30 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2018/19:34 och 35.

§ 2

Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter (MJU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:79.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU16.

§ 3

Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (MJU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:52 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU17.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L- ledamöterna anmälde reservationer. S-, C- och MP-ledamöterna anmälde två särskilda yttranden.

§ 4

Miljömålen - med sikte på framtiden (MJU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:265 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU18 efter vissa ändringar.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. C-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Utskottets arbetsplan

Utskottets reviderade arbetsplan anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 juni 2019 kl. 09.00-12.00.

§ 7

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Kristina Tysk, MP-kansliet, fick närvara under punkten 8.

§ 8

Information från Internationella havsforskningsrådet, Ices

Joakim Hjelm, Havsfiskelaboratoriet, Sveriges representant i Ices, lämnade information om Ices kommande rapport om tillståndet för torsk och skarpsill i Östersjön.

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:36

§ 1-7

§ 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

-

-

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

X

-

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.