Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Näringsutskottets protokoll 2018/19:36

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36

DATUM

2019-05-28

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:35.

§ 2

Handelspolitik (NU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om handelspolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 13 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av L-ledamoten,

vid punkt 2 dels av M-ledamöterna, dels av SD -ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 3 av M- och SD-ledamöterna,

vid punkt 4 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av L-ledamoten,

vid punkt 5 av M- och SD-ledamöterna,

vid punkt 6 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 7 av M- och KD-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 av V-ledamoten,

vid punkt 4 av V-ledamoten.

§ 3

Energipolitik (NU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om energipolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 14 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 dels av SD- och KD-ledamöterna, dels av L-ledamoten,

vid punkt 2 dels av SD -ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 3 av dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna,

vid punkt 4 dels av SD-ledamöterna, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 5 av SD- och L-ledamöterna,

vid punkt 6 SD- och KD-ledamöterna,

vid punkt 7 av SD-ledamöterna,

vid punkt 8 av M-, SD-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 9 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 10 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 11 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

av V-ledamoten.

§ 4

Regionala exportcentrum

Riksrevisor Stefan Lundgren, tf. enhetschef Bengt Lewin, projektledare Dimitrios Ioannidis och revisionsledare Niklas Kaunitz, Riksrevisionen, lämnade information om granskningsrapporten Regionala exportcentrum (RIR 2019:3).

§ 5

Jämställdhet i Almis låneverksamhet

Riksrevisor Helena Lindberg, tf. enhetschef Bengt Lewin, projektledare Emilia Johansson och revisionsledare Niklas Kaunitz, Riksrevisionen, lämnade information om granskningsrapporten Jämställdhet i Almis låneverksamhet (RIR 2019:7).

§ 6

Förslag om utskottsinitiativ återtogs

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag från L-ledamoten om Ringhals betydelse för svensk elförsörjning.

Ledamoten Arman Teimouri (L) meddelade att begäran om utskottsinitiativ återtogs.

§ 7

Förslag om utskottsinitiativ

Utskottet behandlade förslag från M-, KD- och L-ledamöterna

om ett utskottsinitiativ om att se över möjligheterna att driva vidare Ringhals 1 och 2.

Förslaget bordlades till nästa sammanträde.

§ 8

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet tisdagen den 18 juni kl. 10.30 får pågå samtidigt som arbetsplenum i kammaren.

§ 9

Inbjudning

Utskottet informerades om inbjudan från miljö- och jordbruksutskottet till offentlig utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö tisdagen den 4 juni 2019 kl. 09.00–12.00.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 4 juni kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 4 juni 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:36

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-5

§ 6-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

O

O

X

O

X

Lotta Olsson (M)

X

X

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

X

X

Peter Helander (C)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

O

O

O

O

O

Gunilla Svantorp (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

X

X

O

O

O

Lorena Delgado Varas (V)

X

X

O

X

O

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

O

X

X

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.