Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:36

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36

DATUM

2019-06-04

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:35.

§ 2

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit (SfU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:119.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU25.

§ 3

Information från Inspektionen för socialförsäkringen

Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerade om inspektionens rapporter
2019:5 Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen
2019:6 Effekter av höjd ersättning i föräldrapenning på grundnivå
2019:7 Från underhållsstöd till underhållsbidrag?

§ 4

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU26)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:128 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 juni 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:36

§ 1–2

§ 3

§ 4–5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

O

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

O

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

O

X

O

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

X

Mats Berglund (MP)

Arin Karapet (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

X

O

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

O

X

Christina Höj Larsen (V)

O

O

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

X

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

O

O

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

O

O

O

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.