Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Trafikutskottets protokoll 2018/19:36

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36

DATUM

2019-05-14

TID

11:00-11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:35.

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet (TU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:33 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU12.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

Luftfartsfrågor (TU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:111 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU15.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. SD-, C-, V- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att prao-eleverna Felicia Hermann och Harry Grauers fick närvara under punkten 5 vid dagens sammanträde.

Information från Sveriges MotorCyklister

Generalsekreterare Jesper Christensen och Maria Nordqvist politisk sekreterare från Sveriges MotorCyklister informerade om aktuella frågor.

Årsredovisning för staten 2018

Utskottet beslutade att inte yttra sig över skrivelse 2018/19:101 Årsredovisning för staten.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 maj

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:36

§ 1-3

§ 4-5

§ 6-8

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf.

X

O

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf.

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

Thomas Morell (SD)

O

O

Johan Büser (S)

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

O

Sofia Westergren (M)

X

X

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

O

Jessica Thunander (V)

O

O

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Henrik Edin (L)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-05-14 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:36

Skrivelse angående att återinföra lagen om stänkskydd på bilar

dnr: 2315-2018/19

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.