Protokoll utskottssammanträde 2018/19:36

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:36

DATUM

2019-05-09

TID

10:00–11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning

Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Sanna Vent, utbildningsrådet Åsa Petri och departementssekreteraren Moa Ageberg, samtliga från Utbildningsdepartementet, om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning.

Underlag för överläggningen
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2273-2018/19).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Rörlighet inom utbildningsområdet är ett prioriterat område för regeringen. Att kunna kommunicera med andra är en nyckel för samarbete och utbyte med andra länder och regeringen kan därför välkomna rekommendationen och dess syfte att främja språkundervisning och språkinlärning. Förslaget ligger även i linje med ambitionerna i det svenska skolväsendet där språk och språkutveckling betonas såväl i styrdokument som i Skolverkets stödmaterial, inte minst när det gäller flerspråkighet och språkets betydelse för kunskapsutveckling.

Regeringens bedömning är att den föreslagna rekommendationen om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning håller sig inom EU:s kompetens på utbildningsområdet.

Regeringen anser att Sverige bör kunna ställa sig bakom ett antagande av rekommendationen.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Moderaterna och Kristdemokraterna anmälde följande avvikande mening: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är i grunden feltänkt, inte pga. av sakinnehållet utan för att den strider mot subsidiaritetsprincipen. Vår grundinställning är att den sortens frågor ska avgöras på nationell nivå och inte av EU. Trots att det i detta fall rör sig om rekommendationer innebär det en rörelse mot att allt flera av våra välfärdspolitiska frågor kommer att avgöras på EU-nivå.

Vänsterpartiet anmälde följande avvikande mening: Vänsterpartiet ser positivt på satsningar som har i syfte att stärka barns och ungdomars språkkunskaper. Däremot ser vi problem med rådets rekommendation och den svenska regeringens ställningstagande i frågan. Frågan är av den karaktären att det kan anses vara nationell kompetens.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet

Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Sanna Vent, utbildningsrådet Åsa Petri och departementssekreteraren Moa Ageberg, samtliga från Utbildningsdepartementet, om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet.

Underlag för överläggningen
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2274-2018/19).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

En förskola med hög kvalitet som är tillgänglig, inkluderande och som erbjuds till en rimlig kostnad har länge varit ett prioriterat område för regeringen. Regeringen kan därför välkomna rekommendationen och dess syfte att stödja medlemsstaterna vad gäller insatser för att förbättra tillgången till och kvaliteten på förskola och annan barnomsorg.

Regeringens bedömning är att den föreslagna rekommendationen om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet ligger i linje med EU:s kompetens på utbildningsområdet.

Regeringen anser att Sverige bör kunna ställa sig bakom ett antagande av rekommendationen.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet anmälde följande avvikande mening: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är i grunden feltänkt, inte pga. av sakinnehållet utan för att den strider mot subsidiaritetsprincipen. Vår grundinställning är att den sortens frågor ska avgöras på nationell nivå och inte av EU. Trots att det i detta fall rör sig om rekommendationer innebär det en rörelse mot att allt flera av våra välfärdspolitiska frågor kommer att avgöras på EU-nivå.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om kompetenshöjningsvägar för vuxna

Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Sanna Vent, utbildningsrådet Åsa Petri och departementssekreteraren Moa Ageberg, samtliga från Utbildningsdepartementet, om kompetenshöjningsvägar för vuxna.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2275-2018/19).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Livslångt lärande och vidare- och fortbildning, inte minst för grupper med låg utbildningsbakgrund och svag ställning på arbetsmarknaden, är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen ser det som viktigt att man följer upp rekommendationen från 2016 om vägar för kompetenshöjning.

Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna om kompetenshöjningsvägar håller sig inom EU:s kompetens på utbildningsområdet.

Regeringen anser att Sverige bör kunna ställa sig bakom ett antagande av rådsslutsatserna.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Moderaterna anmälde följande avvikande mening: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är i grunden feltänkt, inte pga. av sakinnehållet utan för att den strider mot subsidiaritetsprincipen. Vår grundinställning är att den sortens frågor ska avgöras på nationell nivå och inte av EU. Trots att det i detta fall rör sig om rekommendationer innebär det en rörelse mot att allt flera av våra välfärdspolitiska frågor kommer att avgöras på EU-nivå.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om utbildningens bidrag till att stärka social sammanhållning

Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Sanna Vent, utbildningsrådet Åsa Petri och departementssekreteraren Moa Ageberg, samtliga från Utbildningsdepartementet, om utbildningens bidrag till att stärka social sammanhållning.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2276-2018/19).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar det underlag som ordförandeskapet lagt fram som vägledning inför ministrarnas diskussion.

Regeringen kan välkomna att utbildningens potential som drivkraft för jobb, social rättvisa och ett aktivt medborgarskap uppmärksammas inom EU. Ett utbildningssystem som håller hög kvalitet och är inkluderande och utjämnar sociala skillnader är centralt för EU:s framtida konkurrenskraft och välfärd.

Regeringen kan lyfta fram skolans uppdrag och värdegrund. Skolan ska medverka till att eleverna respekterar och bejakar demokratiska värderingar och lära sig om grundläggande demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Eleverna ska också utveckla viktiga förmågor för att kunna verka aktivt i demokratin, till exempel genom att lyssna på någons åsikt och formulera en egen.

Regeringen anser att internationalisering av den svenska utbildningen är en viktig kvalitetsaspekt. Som ett exempel på nationella åtgärder som kan främja samarbetet inom utbildning på europeisk nivå kan nämnas den utredning om internationalisering av högre utbildning som i höstas lade fram sitt slutbetänkande. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att presentera förslag om hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Sverigedemokraterna anmälde följande avvikande mening: Sverigedemokraterna anser att den fjärde paragrafen i den svenska ståndpunkten ska lyda: ”Regeringen anser att internationalisering av den svenska utbildningen är en viktig kvalitetsaspekt”. Vi menar således att återstoden av det i ståndpunkten föreslagna stycket ska utgå, då de följande raderna hänvisar till en utredning som för närvarande är ute på remiss. Då vi inte vill föregripa behandlingen av utredningen, som i sig innehåller flertalet förslag som vi inte kan ställa oss bakom, menar vi att det vore fel att så tydligt hänvisa till denna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Information från Universitetskanslersämbetet om utvärdering av lärarutbildningar


Generaldirektören Anders Söderholm och biträdande avdelningschefen för Utvärderingsavdelningen Lisa Jämtsved Lundmark, båda från Universitetskanslersämbetet, informerade om utvärdering av lärarutbildningar.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:35.

Indelning i utgiftsområden

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:100 förslagspunkterna 2-5 (indelning i utgiftsområden) och en motion.

Ärendet bordlades.

Otillåten spridning av nationella prov – vad gör Skolverket och Skolinspektionen (UbU17)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:110 och en motion.

Ärendet bordlades.

Förslag om utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott.

Ärendet bordlades.

Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades (UbU18)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:109.

Ärendet bordlades.

Årsredovisningen för staten 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Jonas Brynhildsen

Justeras tisdagen den 14 maj 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:36

§ 1–7

§ 8–9

§ 10–12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

Linus Sköld (S)

X

X

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

X

Gustav Fridolin (MP)

X

X

X

Mats Persson (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

O

O

O

Noria Manouchi (M)

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

O

O

Mattias Vepsä (S)

O

O

O

Ulrika Heie (C)

O

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

O

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Henrik Edin (L)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.