Protokoll utskottssammanträde 2018/19:37

Finansutskottets protokoll 2018/19:37Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:37

Datum

2019-04-09

Tid

kl. 11.00-11.55 ajournering 11.57-12.21

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens vår- och årsmöten

Finansutskottet och utrikesutskottet fick information enligt nedan:

- Det världsekonomiska läget, finansminister Magdalena Andersson

- Policyfrågor IMF, vice riksbankschef Per Jansson

- Policyfrågor Världsbanksgruppen, minister för internationellt utvecklingsarbete Peter Eriksson

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria och presentationer (diarienr: 2077-2018/19).

Ledamöternas frågor besvarades.

Ajournering

§ 2

Aktuella EU-frågor

Finansminister Magdalena Andersson informerade finansutskottet om EMU-fördjupning.

Underlag utgjordes av en presentation (diarienr: 2078-2018/19).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Nästa sammanträde

Torsdag 11 april kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:37

§1

§2-3

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

Gunilla Carlsson (S)

-

-

Edward Riedl (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

-

-

Emil Källström (C)

-

-

Ulla Andersson (V)

-

X

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

X

-

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

-

-

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

X

X

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande