Protokoll utskottssammanträde 2018/19:37

Kulturutskottets protokoll 2018/19:37

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:37

DATUM

Torsdagen den 9 maj 2019

TID

Kl. 9.30–9.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:36 av den 7 maj 2019.

§ 2

Yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2018/19:99 för 2019 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avge yttrande till finansutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 3

Yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101 Årsredovisning för staten 2018

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:101 Årsredovisning för staten 2018 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition (KrU3y)

Fortsattes behandlingen om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde (jfr prot. 2018/19:35.14 och 2018/19:36.8).

Ärendet bordlades.

§ 5

Information från Nordiska rådets temasession

Ledamöterna Aron Emilsson (SD) och Lars Mejern Larsson (S) informerade utskottets ledamöter från Nordiska rådets temasession i Köpenhamn den 8-9 april 2019.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 14 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:37

– – – §§

1

2–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

Hans Hoff (S)

D

D

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

Per Lodenius (C)

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

D

John Weinerhall (M)

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

D

D

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

D

D

Jon Thorbjörnson (V)

D

D

Ulrika Jörgensen (M)

D

D

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

D

D

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

D

D

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.