Protokoll utskottssammanträde 2018/19:37

Trafikutskottets protokoll 2018/19:37

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:37

DATUM

2019-05-16

TID

10:00-11:20
11:25- 11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:36.

Sjöfartsfrågor (TU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:TU14.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

Vårändringsbudget för 2019 (TU3y)

Utskottet fortsatte beredningen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:TU3y.

M-, KD- och SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Marcus Morfeldt från Moderaternas gruppkansli och Lova André Nilsson från Miljöpartiets gruppkansli fick närvara under punkten 5 vid dagens sammanträde.

Information från Trafikverket


Generaldirektör Lena Erixon, Malin Holen chef för verksamhetsområde Underhåll och Lennart Kalander chef för nationell planering informerade om arbetet med prognosmodeller gällande höghastighetsjärnvägar och om arbetet med underhållsplan 2019-2022.

Väg- och fordonsfrågor (TU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Järnvägsfrågor (TU17)

Utskottet påbörjade behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur (TU18)

Utskottet påbörjade behandlingen av skrivelse 2018/19:113 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 28 maj

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:37

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5

§ 6-7

§ 8-9

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

X

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf.

X

O

X

X

X

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

O

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

X

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

O

O

X

X

Sofia Westergren (M)

X

X

X

X

O

O

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

O

O

Jessica Thunander (V)

O

O

O

O

O

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

O

O

O

O

O

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Henrik Edin (L)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.