Protokoll utskottssammanträde 2018/19:37

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:37

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:37

DATUM

2019–05–28

TID

11:00–11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:36

§ 2

Norden (UU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:90, redogörelse 2018/19:NR1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU14.

M-, SD-, C- och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 (UU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:104 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter
med dubbla användningsområden (UU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:114 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Säkerhetspolitik (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade att:

– ta emot Sheila Redzepi, VP for External and Corporate Relations, och Aki Nishio, VP for Development Finance (båda från Världsbanken) tisdagen den 4 juni kl. 11:00-11:45.
– ta emot ordföranden och vice ordföranden i styrelsen för Global Partnership for Education tisdagen den 11 juni kl. 11:00-11:45.

Utskottet informerades om att:

– Debattlista för UU14 har cirkulerats.

– en medaljceremoni för Mali09 äger rum i Skövde och på Skövde Arena torsdagen den 13 juni kl. 13:00.

– en inbjudan från Regeringskansliet har inkommit att utse tre till fyra deltagare till den svenska delegationen till FN:s politiska högnivåforum 2019 om hållbar utveckling i New York City den 9-18 juli 2019.

– utskottet har inbjudits att delta med upptill fyra ledamöter vid invigningen av det nyrenoverade Sverigehuset i Oslo torsdagen den

5 september 2019. I samband med detta undersöker kansliet möjligheterna att lägga ett bilateralt besök med Stortinget och UD och besöket skulle då äga rum den 5-6 september 2019.

– Nästa Gusp/Gsfp-konferens äger rum i Helsingfors den 4-6 september. Upptill fem ledamöter ifrån utrikesutskottet och försvarsutskottet kan delta (2 S, 2 M och 1 SD).

– finansutskottet ordnar ett öppet seminarium om Riksrevisorernas viktigaste iakttagelser vad gäller regeringens och myndigheternas planering inför framtiden, onsdagen den 5 juni kl. 10:00-11:30 i Förstakammarsalen.

– Riksrevisionen genom riksrevisor Stefan Lundgren publicerar idag granskningen ”Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete – förutsättningar för samverkan” (RiR 2019:17). En föredragning angående detta kommer att äga rum efter sommaruppehållet.

§ 7

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

2018/19:FPM49

Utskottet kallar regeringen för information under hösten 2019.

JOIN (2019) 6 final

Utskottet kallar regeringen för information under hösten 2019.

COM (2019) 232 final

Utskottet kallar regeringen för information till utskottssammanträde den

13 juni 2019.

SWD (2019) 176 final

Utskottet kallar regeringen för information till utskottssammanträde den

13 juni 2019.

COM (2019) 242 final

Dokumentet läggs till handlingarna.

JOIN (2019) 9 final

Dokumentet läggs till handlingarna.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 9

Kina

Pga. tidsbrist fick informationen från kabinettssekreterare Annika Söder, UD, utgå. Den läggs in vid annat utskottssammanträde.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

4 juni kl. 11:00.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 4 juni 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:37

§ 1-10

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

Olle Thorell (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Håkan Svenneling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Björn Söder (SD)

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

Lars Adaktusson (KD)

Aylin Fazelian (S)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Magnus Ek (C)

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

Magdalena Schröder (M)

O

Jamal El-Haj (S)

O

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

X

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

X

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.