Protokoll utskottssammanträde 2018/19:37

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:37

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:37

DATUM

2019-05-14

TID

11:00–11:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:36.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggningar med regeringen, Utbildningsdepartementet, om:

  • att stärka Europas roll som global aktör inom rymdområdet
  • rymden som möjliggörare
  • forskning och innovation som drivkrafter för ett mer konkurrenskraftigt EU

Indelning i utgiftsområden (UbU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:100 förslagspunkt 5 och en motion.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:UbU4y.

M-ledamöterna anmälde en avvikande mening. SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 16 maj 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:37

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

X

Gustav Fridolin (MP)

X

Mats Persson (L)

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

Noria Manouchi (M)

X

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

Mattias Vepsä (S)

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Henrik Edin (L)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.